143

Γενικοί Όροι Ενοικίασης


ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για όλες τις κατηγορίες το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 24 χρόνια.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο Μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από τον Εκμισθωτή  για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης.
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει εν ισχύ Ελληνική άδεια ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον επί ένα χρόνο.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, o Εκμισθωτής επιτρέπει στον Μισθωτή  μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 30 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο Μισθωτής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας. Παράταση του χρόνου μίσθωσης άνω των 24 ωρών δεν επιτρέπεται.
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το Μισθωτή. Σε περίπτωση που η παράβαση επιφέρει αφαίρεση πινακίδων ή και άδειας κυκλοφορίας,  ο Μισθωτής θα επιβαρύνεται κατ' ελάχιστο  με το ισόποσο τριών επιπλέον ημερών ενοικίασης.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από  τον Εκμισθωτή  οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Οι καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους και στα όρια κάλυψης του συμβολαίου ασφάλισης του Εκμισθωτή  από την ασφαλιστική του εταιρεία. Δεν προσφέρεται καμία κάλυψη για το περιεχόμενο, τα προσωπικά αντικείμενα και το φορτίο του Μισθωτή ή των Οδηγών.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW ): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί με την επιλογή της αντίστοιχης κάλυψης και  υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ. Η ημερήσια χρέωση και το ποσό του ορίου ευθύνης εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα (Α) ή την αντίστοιχη συμφωνία στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου. 
ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, απαλλάσσει των ενοικιαστή από την οικονομική ευθύνη για ολική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου του Εκμισθωτή  πέραν του ποσού της απαλλαγής. Το ποσό  απαλλαγής εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα (Α) ή την αντίστοιχη συμφωνία στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου.   Δεν καλύπτει την μερική κλοπή και την κλοπή  προσωπικών αντικειμένων ή μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ: Σε περίπτωση χιλιομετρικής υπέρβασης υπάρχει χρέωση ανά χιλιόμετρο υπέρβασης και εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα (Α) ή την αντίστοιχη συμφωνία στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου.
ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (IAF): Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση €5 για κάθε επιπλέον οδηγό.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: Το όχημα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμου που είχε κατά την παραλαβή. Εφόσον επιστραφεί με λιγότερα καύσιμα εκτός από το κόστος των καυσίμων υπάρχει και η επιπλέον εφάπαξ “Xρέωση Eξυπηρέτησης Kαυσίμων” €7.
ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €4 ημερησίως.
ΠΛΟΗΓΟΣ (GPS): Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 8€ ημερησίως.
ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €9 ημερησίως.
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €3 ημερησίως.
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €50 ημερησίως.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας
ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή / παράδοση εκτός σταθμών του Εκμισθωτή  χρεώνεται €30 για αποστάσεις  έως 15χλμ. Για μεγαλύτερες αποστάσεις υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 0.30€/km. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας, €23.
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή.
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Παρέχεται εικοσιτετράωρη (24 ώρες) εξυπηρέτηση οδικής/ταξιδιωτικής βοήθειας και υπηρεσία επιτόπου καταγραφής ατυχήματος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα (Α) ή/και στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου ή/και σε εμφανές σημείο μέσα στο όχημα.
ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α
ΕΓΓΥΗΤΕΣ: Οι:  ΟΔΗΓΟΣ #1#, ΟΔΗΓΟΣ #2# και Υπομισθωτής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση από τον Μισθωτή όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με το παρόν συμβόλαιο μίσθωσης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ:
Η Υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο, απαιτεί γραπτή συναίνεση του Εκμισθωτή. Η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων τρίτων έναντι κομίστρου, δεν επιτρέπεται.
Ο Μισθωτής και οι οδηγοί έλαβαν γνώση ότι το όχημα είναι εξοπλισμένο με  δορυφορικό σύστημα εντοπισμού και εξουσιοδοτούν τον Εκμισθωτή να το ενεργοποιεί οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη κρίση του.
Ο Μισθωτής Ευθύνεται για:
Ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα του Εκμισθωτή ή σε τρίτους από πρόθεση, αμέλεια ή λάθος χρήση του οχήματος (ενδεικτικά: εκτός προδιαγραφών του οχήματος,  υπέρβαρη ή λάθος  φόρτωση, χρήση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων/ουσιών, μεταφορά επικίνδυνων ή παράνομων φορτίων, υπερστροφία του κινητήρα  κλπ)
Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου
Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις ή ταραχές.
Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου.
Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο του Εκμισθωτή  βρισκόταν σε καράβι/τρένο ή άλλο μεταφορικό μέσο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ - ΓΛΥΦΑΔΑ

Limitless ΕΠΕ  Καραϊσκάκη 35, Γλυφάδα, 166 75 , ΤΗΛ:  2109884422

ΜΗ.Τ.Ε.  : 0261Ε81000562000

ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΦΑΝ ΒΛΑΧΟΥ)

Limitless VP Generation IKE Ιφιγενείας 45 (Φανάρια"Βλάχου") Νεα Ιωνία, 14122 ΤΗΛ: 2109884422

ΜΗ.Τ.Ε. : 0259Ε81000456300

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΛΑΪΣ)

Limitless ΕΠΕ Αθηνών-Πειραιώς 121 και Ερυθραίας (ύψος Ελαϊς), 18541 ΤΗΛ:2109884422

ΜΗ.Τ.Ε. : 0207Ε810005621Υ1

ΜΕΣΟΓΕΙΑ - ΠΑΙΑΝΙΑ

Limitless ΕΠΕ Λαυρίου 86Α και Όθωνος Χούντα, Παιανία, 19002 ΤΗΛ: 2109884422

ΜΗ.Τ.Ε.  : 0208Ε810007662Υ1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΓΚΑΔΑ 32 (ΠΛΗΣΙΟΝ 12όροφων)

Sach Services ΙΚΕ Λαγκαδά 32  (Πλησίον 12όροφων) Θεσσαλονίκη, 54632   ΤΗΛ: 2318505050

ΜΗ.Τ.Ε. : 0933Ε81000147801

ΛΑΡΙΣΑ

U-MOVE IKE   Βόλου 50, Λάρισα ΤΚ 41336, έναντι "Λαμπίκο" , ΤΗΛ: 2410208208

ΜΗ.Τ.Ε. : 0725Ε81000066501

ΕΓΓΡΑΦΗ

Λάβετε μηνιαίες ενημερώσεις σχετικά με τις ειδικές προσφορές μας.